محمد نعيم‌آبادي

(كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني)

 

جستجو

 

WWW
www.ketabdar.com

Google

سايت هاي مرتبط

سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

انجمن کتابخانه های دیجیتالی اسلامی

وب لاگ گروهی کتابداران ایرانی
 

عضويت در شوراها و کميته هاي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي

3072/260

عضو كميته وب‌سايت سازمان

26/3/1381

تاكنون

728/260 عضو كميته راهبردي سيستم اطلاعات مديريت سازمان 30/1/1382 تاكنون

1017/260

عضو كميته كتابخانه ديجيتالي سازمان

7/2/1382

تاكنون

3631/260

عضو كميته تبليغات سازمان

22/4/1382

25/7/1384

  عضو كميته تعيين كاربري سيستم سازمان 23/4/1382 تاكنون

 

عضو كميته بررسي نرم افزار سازمان

9/9/1382

تاكنون

3488/260

دبير كميته كتابخانه ديجيتالي سازمان

6/4/1383

تاكنون

2480/260

عضو كميته برنامه ريزي و توسعه خدمات كتابخانه اي سازمان

27/2/1384

5/4/1385

 

سرگروه كارشناسي اينترنت و اطلاع رساني كميته برنامه ريزي و توسعه

1/5/1384

27/3/1385

6874/260

عضو كميته فني سازمان

13/6/1384

تاكنون

2905/260

عضو انجمن علمي پژوهشگران سازمان

8/3/1385

تاكنون

3434/260

سرگروه كارشناسي اطلاع رساني و اينترنت كميته تحقيق و توسعه سازمان

27/3/1385

تاكنون

3818/260

عضو كميته تحقيق و توسعه سازمان

5/4/1385

تاكنون

9315/260 عضو كميته قيمت گذاري خدمات كتابداري 18/9/1385 تاكنون

9318/260

عضو كميته گزينش مواد سازمان

18/9/1385

تاكنون

770/260 عضو گروه تخصصي پژوهش اداره خدمات كتابداري 28/1/1386 تاكنون
1271/260 عضو شوراي پژوهش سازمان 9/2/1386 تاكنون
1353/260 مدير اجرايي نشريه الكترونيكي 13/2/1386 تاكنون

عضويت در ساير شوراها و کميته ها

 

عضو هيأت مديره انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)

آبان 1384

اسفند 1391

 

صفحه اصلي


پايان نامه کارشناسی ارشد


عضويت در شوراها و کميته ها


همايش ها و سمينارها


مأموريت هاي اداري


دوره هاي آموزشي

All Rights Reserved
copyright ketabdar.com 2002-2013
email: i@ketabdar.com